Motion 3 | Sverigedemokraterna i Burlöv

Motion 3

Motion till kommunfullmäktige i Burlöv

Angående:

Bort med gupp och minirondeller på våra genomfartsgator i Burlöv.  

30 Km/tim endast vid skolorna.

Det är ett ofog att ha 30 km/tim på andra platser än vid skolor.

Det minskar respekten för hastighetsgränserna och ger sämre säkerhet.

I århundrade har huvudgatorna Lundavägen, Lommavägen, Dalbyvägen m.fl. fungerat som viktiga in- och utfartsgator för kommunens invånare.

Vi vill bygga gatorna så att trafiken kan flyta fram lugnt och bullerfritt med jämn hastighet så att utsläppen minimeras och de boende får mindre obehag av trafiken.

Därför vill vi ta bort samtliga trafikfarliga gupp och minirondeller på dessa huvudgator. Utryckningsfordon, som ambulanser, brandkår och polisfordon försenas kraftigt av dessa farthinder.

På de gator där det går bussar i kollektivtrafik är bussarnas medelhastighet endast 18 km/tim. En buss tar 1 timma för att köra Malmö -Lund. Tågen tar endast 20 minuter.

På Lundavägen passerar en buss var 5 minut. Trafikfarliga gupp och minirondeller försinkar varje buss c:a 3 minuter eftersom den måste bromsa och gasa 40 gånger extra då den passerar genom vår kommun Burlöv.

Under ett dygn passerar vi (du och jag) Lundavägen med närmre 10 000 fordon som bromsar och gasar c:a 250 000 gånger när de skall passera guppen på väg till eller från bostäder och arbetsplatser.

C:a 15000 personer åker på Lundavägen varje dag.

Om man då förlorar 3 minuter på att skumpa över trafikfarliga gupp, minirondeller och krångligheter så försinkas alla vi som passerar sammanlagt 700 timmar varje dag på grund av att det inte är något flyt i trafiken. Man kan väl göra något trevligare än att sitta och skumpa på en mängd gupp ?

De ökar bullernivån och luftföroreningarna för de närboende.

Förarnas uppmärksamhet blir också nersatt då koncentrationen inriktas på dessa trafikhinder.

Detta ryckiga körande ökar utsläppen av hälsovådliga och miljöfarliga luftföroreningar som t.ex. kolväten (CHx), kväveoxider (NOx), koloxider (COx) samt för lungorna skadliga mikropartiklar från bromsarna.

Hjärups genomfart kan vara ett bra föredömme, inga gupp – här flyter trafiken.

Härmed yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:

att ta bort samtliga gupp och minirondeller på huvudgator med in och utfart till våra tätorter.

att utforma refugerna på huvudgatorna så att trafiken kan flyta fram smidigt.

att hastighetsbegränsning till 30 km/tim endast tillämpas vid våra skolor.

att ta bort bulleralstrande beläggningar (typ smågatsten) från körbanorna.

Lars-Anders Espert  SD Burlöv