Kyrkovalet 2017 | Sverigedemokraterna i Burlöv

Kyrkovalet 2017

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018-2021

I valet till kyrkofullmäktige fick SD Burlöv 7 ordinarie av 25 ledamöter.

Detta ger 28 % av väljarstödet. Därmed så är SD Burlöv den procentuellt starkaste SD föreningen i HELA SVERIGE.

I kyrkorådet har vi 2 ordinarie av 7 ledamöter.

KYRKOFULLMÄKTIGE
Burlövs församling

Sverigedemokraterna

1. Lars-Anders Espert   Väg- och Vatteningenjör  ordinarie
2. Lisbeth Jönsson        Kanslist                                ordinarie
3. Rut Palm                    Vårdbiträde                          ordinarie
4. Laila Knudsen           Personlig assistent             ordinarie
5. Rolf Hagmann           Trädgårdsmästare             ordinarie
6. Inga-Lill Melcher      Försäljare                            ordinarie
7. Anders Dahlberg       Kock                                     ordinarie

8.  Christer Swahn         Skeppsklarerare               suppleant

9.  Christina Persson     Kanslist                              suppleant

10. Magnus Almroth     Verkstadstekniker            suppleant

11. Birna Loftsdottir Nilsson  Handelsanställd      suppleant

13. Sonny Persson           Verkmästare
14. Richard Pehrson       Lageroperatör
15. Sven Jönsson d.y.      Kranbilsförare
16. Margareta Johnsson Personlig assistent
17. Göran Levin               Chaufför
18. Marie Håkansson     Egen företagare
19. Morgan Johnsson    Servicetekniker
20. Håkan Kjellberg       Kock
21. Mats Hedenström   Produktionsansvarig
22. Anders Bjärstedt     Byggnadsingenjör
23. Tony Nilsson            Vaktmästare
24. Roland Håkansson  Takmontör
25. Bernt Melcher           Pensionär
26. Sven Jönsson d.ä,      Pensionär                                                                                                                                                                      (12) Tommy Andersson   Elektriker  Revisor i församlingen

De senaste tio åren har Sveriges befolkning ökat med en miljon i huvudsak flyktingrelaterade muslimska invånare. Andelen av befolkningen som tillhör Svenska Kyrkan i Burlöv är nu under 47 %. Tidigare var tillhörigheten kring 95 %. Därmed är skatteunderlaget krympande och Burlövs församling hotas av en kraftigt försvagad ekonomi med nedskärningar och personalminskning som resultat. I tusen år har vårt samhälle, kultur och lagstiftning präglats och genomsyrats av kristna värderingar. Men framtiden ser tyvärr inte ut att bli så.

Sverigedemokraterna är politiskt aktiva i Burlövs kommun och går till val i kyrkofullmäktige den 17 september 2017         SD bedömmer kyrkans arbete i församlingen som viktigt för invånarna.

SD vill värna kristna värderingar och kyrkotraditioner, som t.ex. jul-  påsk- och pingsthelger.

Kyrkobyggnaderna är ett av våra viktigaste kulturarv, en ”kulturskatt” där Burlövs gamla kyrka har anor från 1100-talet och en av Skånes äldsta kyrkor. Denna byggnad med förkunnelse är verkligen ett arv – fädernas kyrka och det vill vi slå vakt om

I tusen år har vårt samhälle, kultur och lagstiftning präglats och genomsyrats av kristna värderingar.

I och med att kyrkan nu har skilts från staten och religionsfrihet har införts blir det konkurrens mellan olika religioner. Sverigedemokraterna, som är det största invandringskritiska partiet i kommunen, ställer därför upp även i kyrkofullmäktige, söndagen 17 september 2017.

SD anser att vissa till Sverige nyinkomna religioner inte har demokratiska värderingar och i vissa fall är kvinnoförtryckande.

Våldet, inte minst ungdomsvåldet i samhället har ökat, mycket p.g.a. att inte skolan låter de kristna idealen ligga till grund för undervisningen om hur vi skall umgås med våra medmänniskor.

Ett stort problem för församlingen är att tillhörigheten/antalet medlemmar de senaste 17 åren har minskat med c:a 40 %.  Därmed också skatteintäkterna. Däremot så har antalet anställda i församlingen ökat till 34 stycken inklusive förskole-verksamheten. Denna verkliga nedgång av antalet medlemmar i kyrkan säger att antalet anställda idag inte skulle vara mer än 27 personer. Alltså har vi övertalighet av 5 anställda.

SD vill värna de kristna traditionerna i vårt samhälle

SD vill värna om våra kyrkobyggnader där Burlövs gamla kyrka är en av Skånes äldsta kulturskatter, ett vackert kulturarv med anor från 1100-talet.

SD vill motverka det normlösa samhället, där våld och terrorism har brett ut sig. Det mångkulturella samhället och avkristning har lett till att skolundervisningen inte tillräckligt visar våra ungdomar hur de skall umgås med sina medmänniskor.

SD anser att islam är en antidemokratisk religion som ger jordmån åt terrorism, heligt krig  ”Jihad” i  religionens tecken.

SD uppfattar islam som kvinnoförtryckare t.ex. är kvinnan portförbjuden vid bönen i moskén.

SD vill inte se något moskébygge med minareter och böneutrop i Burlövs kommun.

SD vill inte att Svenska Kyrkan gömmer illegala/papperslösa invandrare som fått avslag på sina uppehållstillstånd/asylansökningar.

SD är den största och enda invandringskritiska gruppen i Burlöv.

Mänskliga rättigheter är en självklarhet för oss. Då det gäller omskärelse av minderåriga barn så råder dubbelmoral och de grovt misshandlade  barnen skyddas inte av den Svenska lagstiftningen.

Den svenska regeringen har beslutat att legalisera omskärelse av pojkar på svenska sjukhus. Varje ingrepp kostar närmre 9000:-  Detta får Du som skattebetalare betala. Detta trots att vårdköerna redan idag är långa och sparbetingen begränsar sjukvården.

Vissa muslimer och judar utför än idag religiös och rituell omskärelse. Detta är grov barnmisshandel och stympning.

Vi i SD vill förbjuda detta och döma föräldrar till fängelsestraff. Barnmisshandel får aldrig förbli ostraffat.

Det förkommer att invandrade muslimska föräldrar reser hem till sina hemländer, som man har flytt ifrån och låter omskära och stympa sina döttrar och småflickor. Dessa föräldrar är inte kapabla att ta hand om sina barn och bör ej ha vårdnaden om dem.

Omskärelse skall endast få utföras om det är motiverat av medicinska skäl eller då barnet har blivit myndigt och själv kan bestämmer.

 

Fråga till Lars-Anders Espert, Sverigedemokraterna

Varför är du kyrkopolitiker?

Politik ger inflyttande och medbestämmande. Vi ställer upp, för att vi anser att viktiga förändringar händer med kyrkans ställning i dagens samhälle. Vi har en kraftig invandring av människor med annan religion än vår. De senaste 10 åren har Sveriges befolkning ökat med en miljon  invånare. I huvudsak flyktingrelaterade muslimer. Sedan tusen år präglas hela vårt samhälle av kristna värderingar. Den värdegrunden riskerar nu att rubbas, vilket leder till en konkurrenssituation mellan religionerna. Vår generation föddes in i kyrkan. Men idag minskar andelen medlemmar i Svenska kyrkan och många nya medborgare har annan religion. I Burlövs församling är nu endast 48 % av kommuninvånarna medlemmar i Svenska kyrkan. Innan Kyrkan skildes från Staten var tillhörigheten c:a 90 %. Svenska kyrkan är krympande och hotad.

Vilken är din viktigaste uppgift som förtroendevald inom kyrkan?

Jag sitter i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet. Det handlar mycket om vardagliga, materiella och ekonomiska frågor.

Där kan jag ta ställning till t.ex budget, verksamhet, kyrkoskatt, än så länge begravningsavgift och anställning av personal.

Vad innebär den öppna kyrkan för dig?

För oss ska den Svenska kyrkan vara en öppen kyrka. Alla får besöka och delta i exempelvis en gudstjänst. Dock får människor, som inte tillhör svenska kyrkan eller annan religion ingen begravningsakt i kyrkorummet. Detta gäller vare sig man är av annan trosuppfattning eller en svensk som har gått ur Svenska kyrkan.

Vad vill ni arbeta för under kommande mandatperiod?

  • SD vill driva förslaget om en utökad satsning på ungdomsgrupper. Gärna i samarbete med föreningar och kommun. För att undvika segregation och ”gettorisering” i vår kommun vill vi skapa mötesplatser för ungdomar där de kan mötas och knyta band med varandra.
  • SD vill motverka det normlösa samhället där våld och brottslighet har brett ut sig. Vi vill att de kristna idealen skall ligga till grund för hur vi ska vara som medmänniskor. De ska också ligga till grund för undervisningen i skolan. Denna fråga bör lyftas på riksnivå, av kyrkomötet.
  • Vi motsätter oss byggen av moskéer och minareter med böneutrop i vår församling.
  • SD vill inte att Svenska Kyrkan gömmer illegala/papperslösa invandrare som har fått avslag på sina uppehållstillstånd/asylsökningar.
  • SD vill slå vakt om fädernas kyrka och kyrkobyggnader som ett viktigt kulturarv. Kyrkobyggnaderna skall underhållas på bästa sätt.
  • Eftersom kyrkans ekonomi ”backar” så måste också antalet anställda minskas.

I Kyrkovalet den 17 september 2017  har DU chansen att påverka och värna den Svenska kyrkan med att ge DIN RÖST till SD i Burlöv.

Gör DIN RÖST hörd.

Lägg DIN RÖST på oss för att markera och påverka vad DU VILL.

Även om Du inte är kyrkligt intresserad är DITT STÖD viktigt så att vi – SD i Burlöv, skall kunna påverka.

Lars-Anders Espert. Väg och Vatten Ingenjör. Sverigedemokraternas röst i Burlövs kyrkoråd och kyrkofullmäktige.